Sichuan Hua Qiang CPAS Co. Ltd

5th Floor, Hengfeng Building
6 South Tianxianqiao Road
Chengdu
610021
China


Tel: +86 28 86655 621

Fax: +86 28 86655 621

Email: 490135738@qq.com

Web: http://www.schqcpa.com/


Primary Contact

Qi Wang

 470685535@qq.com