Nexia BKSC

859 Namaacha Avenue (N4)
1st floor
Matola
Mozambique


Tel: +258 21 72 01 88

Fax: 

Email: bksc@bksc.co.mz

Web: www.bksc.co.mz/


Primary Contact

Jeremias Cardoso DaCosta

 jcdacosta@nexia-bksc.co.mz