Guangzhou Xin Zhong Nan CPAs Co. Ltd.

22/F North Tower, Yue Xiu City Square
No.445 Dong Feng Zhong Road
Guangzhou
510030
China


Tel: + 86 20 8354 3498

Fax: + 86 20 8354 8834

Email: fanght@xzncpa.com

Web: www.guangdongcpa.cn


Primary Contact

Hiltung Fong

 fanght@xzncpa.com